News

Preminuo ranjeni navijač Zvezde Marko Ševo

Žurnal - Pet, 2014-05-23 18:39

Jedan od vođa navijača Crvene zvezde Marko Ševo preminuo je danas u Urgentnom centru gde se nalazio nakon operacija.

(FOTO: V. Marković)

Ševo je ranjen 8. maja u Kostolačkoj ulici na Voždovcu.

Kako Blic nezvanično saznajemo nakon operacije su mu i gornji i donji ekstremiteti bili nepokretni.

Dva dana pre smrti dobio je visoku temperaturu i danas je nastupila smrt usled sepse.

Categories: Sportske vesti

Borković pokrenuo akciju „Podrži Srbiju” u Salcburgu

Žurnal - Pet, 2014-05-23 14:57

Srpski automobilista Dušan Borković i takmičari Svetskog šampionata turing automobila nosiće ovog vikenda u Salcburgu poruke podrške ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima Srbije.

(FOTO: NIS PETROL RACING TEAM)

Borković će na predstojećem trkačkom vikendu u Austriji, na stazi Salcburgring, na svom Ševroletu ispisati poruke „Reci, podrži, spasi. Pomozi Srbiji”.

Akciji se odmah priključio njegov klupski kolega Francuz Hugo Valente koji je takođe izlepio svoj automobil.

Ne mogu rečima da opišem podršku koju osećam ovde na svakom koraku. Svi vozači priključili su se akciji pružanja pomoći nastradalima u katastrofalnim poplavama koje su zadesile naš region. Podršku smo dobili od WTČ-a, kao i od Eurosporta koji će i u toku prenosa pominjati akciju prikupljanja pomoći. Animiramo sam i ostale da se priključe ovoj velikoj humanitarnoj akciji, pa smo tako iz Srbije poneli i bedževe „Podrži Srbiju” koje ovde delimo – rekao je Borković.

Borković se nalazi na 12. mestu u generalnom plasmanu VTČ-a sa 15 osvojenih bodova.

Kvalifikacije su na programu u subotu od 14.30 sati, dok se u nedelju voze dve trke, u 10 i 13.45.

Categories: Sportske vesti

UPOZNAJTE PIKADO – sport koji traži mirnu ruku

Žurnal - Pet, 2014-05-23 12:03

Pre pet go­di­na, pet klu­bo­va osno­va­lo je Pi­ka­do fe­de­ra­ci­ju Sr­bi­je (PFS). Ti­me je i zva­nič­no u na­šu ze­mlju do­šao sport ko­ji iz go­di­ne u go­di­nu pri­vla­či sve vi­še lju­di ši­rom sve­ta. Već 2010. srp­ska fe­de­ra­ci­ja po­sta­la je pu­no­pra­van član Svet­ske pi­ka­do fe­de­ra­ci­je.

Tre­nut­no u Sr­bi­ji po­sto­ji 15 klu­bo­va za kla­sič­ni pi­ka­do. Naj­vi­še njih je iz No­vog Sa­da – Blek Kod, Ge­ri­la, Vu­ko­vi, Klub 26, Ru­ten, Kvart. Iz glav­nog gra­da u li­gi uče­stvu­ju Bu­bac, Ku­la i Ka­pi­tal­ci. Tu su još Svi­laj­nac, Ro­kets iz Ža­blja, Pi­ka­de­re iz Uži­ca, Ju­na­ko­vić iz Apa­ti­na, Se­ver SU iz Su­bo­ti­ce i Pab Be­ška.

U to­ku je Pr­va na­ci­o­nal­na li­gi Sr­bi­je, a vo­de­ću po­zi­ci­ju po­sle de­set od­i­gra­nih ko­la dr­ži su­bo­tič­ki Se­ver. Iza njih su Pi­ka­de­re, Vu­ko­vi, Ju­na­ko­vić, Blek Kod…

U Dru­goj li­gi, vo­de­će me­sto po­sle 12 ko­la za­u­zi­ma Kvart, od­mah uz njih su Svi­laj­nac i Klub 26.

Za­vr­šni Ma­sters ove tak­mi­čar­ske se­zo­ne na pro­gra­mu je 8. ju­na u No­vom Sa­du. Uz na­ja­vlje­no pri­su­stvo čel­ni­ka Srp­ske Ati­ne, oče­ku­je se od­li­čan pi­ka­do i lep za­vr­še­tak tak­mi­čar­ske se­zo­ne u Sr­bi­ji.

Ka­da je reč o svet­skom ni­vou, na­ši pi­ka­di­sti po­la­ko se upi­su­ju na ma­pu zna­čaj­nih tak­mi­če­nja. Ta­ko su u ovoj se­zo­ni pred­stav­ni­ci Sr­bi­je uče­stvo­va­li na Otvo­re­nim pr­ven­stvi­ma Ka­ta­lo­ni­je, Če­ške, Bu­gar­ske, Ma­đar­ske. Do kra­ja se­zo­ne u pla­nu je Pr­ven­stvo Austri­je, a kru­na sve­ga bi­će Evro kup u Ru­mu­ni­ji. Srp­ski tak­mi­ča­ri mo­gu da se po­hva­le i od­lič­nim re­zul­ta­ti­ma u kon­ku­ren­ci­ji ko­le­ga sa da­le­ko ve­ćim is­ku­stvom.

Sport­ska ak­tiv­nost, dru­že­nje, tak­mi­čar­ski duh. Do­bar na­čin da se kva­li­tet­no pro­ve­de slo­bod­no vre­me. Ka­žu, ko jed­nom do­đe na pi­ka­do, po­sta­je re­do­van.

PRA­VI­LA – CILJ BIN­GO

Cen­tar me­te na­la­zi se na 1,73 me­ta­ra od pod­lo­ge, li­ni­ja ba­ca­nja ude­lje­na je na 2,37. U srp­skoj li­gi igra se na če­ti­ri do­bi­je­na le­ga (leg – par­ti­ja od 501 po­en). Da­kle, mak­si­ma­lan broj le­go­va je se­dam. Sa­vr­še­na par­ti­ja mo­že da se iz­ve­de sa sve­ga de­vet stre­li­ca. Naj­ve­ći mo­gu­ći broj po­e­na u jed­nom ba­ca­nju je 180 i ta­kav uči­nak se na­zi­va bin­go.

ISTO­RIJ­SKA CR­TA

Pi­ka­do, iako, je­dan od naj­mla­đih spor­to­va kod nas, on je jed­na od naj­sta­ri­jih po­zna­tih sport­skih iga­ra. Po­če­ci da­ti­ra­ju još od da­le­ke pro­šlo­sti ka­da su rat­ni­ci za vre­me od­mo­ra od bi­ta­ka iz za­ba­ve ba­ca­li ko­plja u dr­vo

RAS­PO­RED BRO­JE­VA

Ono što je mo­žda i naj­za­ni­mlji­vi­je kod pi­ka­da je­ste ne­ve­ro­va­tan ras­po­red bro­je­va ko­ji se na­la­ze na ta­bli. Taj ras­po­red osmi­slio je Bra­jan Ge­mlin na tak­mi­če­nji­ma ko­ja su se odr­ža­va­la na saj­mo­vi­ma. Ras­po­red bro­je­va je ta­kav da je fak­tor sre­će sve­den na mi­ni­mum. Raz­me­štaj ma­lih bro­je­va sa obe stra­ne ve­li­kih bro­je­va, npr. 1 i 5 sa obe stra­ne od 20, 3 i 2 sa obe stra­ne od 17, 4 i 1 sa obe stra­ne od 18, ka­žnja­va ne­tač­nost. Ta­ko da, ako ga­đa­te broj 20, ne­do­sta­tak pre­ci­zno­sti bi­će ka­žnjen ti­me što će­te po­go­di­ti 1 ili 5.

Categories: Sportske vesti

Računi za pomoć ugroženima u poplavama

Žurnal - Čet, 2014-05-22 18:18

Računi za pomoć ugroženima u poplavama

SRBIJA

Vlada Republike Srbije otvorila je dinarski i devizni račun za uplatu pomoći postradalima u poplavama

DINARSKI RAČUN: 840-3546721-89, SVRHA UPLATE: otklanjanje posledica vanrednih okolnosti – poplave

NAMENSKI DEVIZNI RAČUN: 01-504619-100193230-000000-0000

INSTRUKCIJA ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA

INSTRUKCIJE ZA UPLATU U RAZLIČITIM VALUTAMA

Uplata humanitarne pomoći žrtvama poplava u Srbiji putem PayPal-a iz 193 zemlje i regiona omogućena je putem adrese floodrelief.gov.rs.

Takođe, direktnom linku ka PayPal nalogu može se pristupiti i sa linka sajta Vlade Republike Srbije:

https://www.paypal.com/be/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=xb-S1fpBMZb3TVN8me5cl0UUnQdDmVb9rXksGEm_Q2lLQasDbSGkyhrnDY0&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6cdb53fcfca2b5941339e576d7e42259

Račun pripada diplomatskom predstavništvu Srbije u Briselu odakle se novac direktno prebacuje na račun Vlade Republike Srbije namenjen pomoći ugroženima od poplava.

REPUBLIKA SRPSKA

Vlada Republike Srpske poziva građane i pravna lica da finansijsku pomoć za poplavom ugrožena područja

i stanovništvo mogu uplatiti na račun posebnih namjena:

Ministarstva finansija

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka

svrha doznake: Račun posebnih namena za pomoć poplavljenim područjima

Broj računa: 562-099-80946823-10.

Devizne uplate moguće je izvršiti na devizni račun Budžeta Republike Srpske otvoren kod Unicredit Bank AD

Banja Luka, prema sledećim instrukcijama:

Ministarstvo finansija: Jedinstveni devizni račun trezora

Adresa: Trg Republike Srpske 1 BA-78000 Banja Luka

SWIFT: BLBABA22

Broj računa: BA39 5517 9048 0118 3851

Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima

SPISAK KORESPONDENTSKIH BANAKA:

AUSTRIJA: AUD, CAD, CHF, DKK, NOKSEK, GBP, USD, EUR – Unicredit Bank Austria AG, Vienna, SWIFT/BIC:

BKAUATWW;

USA: USD – JP Morgan Chase Bank, N.A. New York, SWIFT/BIC: CHASUS33;

NEMAČKA: EUR – Commercybank AG, Frankfurt Am Main, SWIFT/BIC: COBADEFF;

BELGIJA: EUR – ING Belgium NV/SA (Formerly bank BR), SWIFT/BIC: BBRUBEBB;

NEMAČKA: EUR, AUD, CAD, CHF, GBP – Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank), SWIFT/BIC: HYVEDEMM;

ITALIJA: EUR – Unicredit S.P.A. Milano, SWIFT/BIC: UNCRITMM;

NEMAČKA: EUR – Deutsche Bank AG, Frankfurt AM Main, SWIFT/BIC: DEUTDEFF;

HRVATSKA: EUR, HRK – Zagrebačka banka DD Zagreb SWIFT/BIC: ZABAHR2X;

SLOVENIJA: EUR, Banka Celje DD, Celje, SWIFT/BIC: SBECESI2X;

SRBIJA: EUR, RSD, Unicredit Bank Srbija AD, Beograd, SWIFT/BIC: BACXRSBG;

AUSTRIJA: EUR, BAWAG P.S.K. (Formerly BankFuer Arb.), SWIFT/BIC: BAWAATWW; SRBIJA: EUR, Komercijalna banka AD, Beograd, SWIFT/BIC: KOBBRSBG;

AUSTRIJA: EUR, Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt, SWIFT/BIC: HAABAT22;

DANSKA: DKK, Danske Bank A/S, Copenhagen, SWIFT/BIC: DABADKKK;

ŠVAJCARSKA: CHF, UBS AG Zurich, SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A;

ŠVEDSKA: SEK, Skandinavska Enskilda Banken, Stockholm, SWIFT/BIC: ESSESESS;

NORVEŠKA: NOK, DNB NOR Bank ASA, Oslo, SWIFT/BIC: DNBANOKK;

Važna napomena za sve koresponedntske banke: molimo Vas da pošaljete oznaku MT103 direktno na UniCredit

bank a.d. (BLBABA22).

Categories: Sportske vesti

Srbiji stiže pomoć navijača Olimpijakosa

Žurnal - Sre, 2014-05-21 21:15

U organizaciji navijača Olimpijakos u sredu je u Pireju počelo prikupljanje pomoći narodu Srbije pogođenom poplavama.

Na više mesto pristalice prvaka Grčke donosile su veliku količinu pomoći koja će narednih dana biti dopremljena u našu zemlju.

Apelujemo na sve Grke da pomognu u ovom momentu našoj braći – između ostalog, stoji u pozivu koji se nalazi na sajtu Olimijakosa.


Categories: Sportske vesti

Jevremović: Bez odlaganja EP u veslanju

Žurnal - Sre, 2014-05-21 17:15

Generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije (VSS) Nebojša Jevremović potvrdio je da pripreme za Evropsko prvenstvo u Beogradu teku po planu uprkos katastrofalnoj poplavi koja je zahvatila zemlju.

(FOTO: VSS)

Jevremović je u odgovoru Svetskoj veslačkog federaciji (FISA) potvrdio da se nada da do novih poplava neće doći i da prijavljene zemlje normalno mogu da dođu u Srbiju.

Razmere najveće prirodne katastrofe u istoriji Srbije su nemerljive. Broj ljudskih žrtava, gubitak domova, uništavanje priordnih i ekonomskih resursa stavili su nasu tešku poziciju, ali uprkos tome uspešno završavamo pripreme, koje traju već dve godine – rekao je Jevremović, član Organizacionog komiteta EP.

Evropsko prvenstvo u veslanju trebalo bi da bude održano od 30. maja do 1. juna na Adi Ciganliji.

Categories: Sportske vesti

SOS kanal besplatno reklamira kompanije koje uplate donaciju

Žurnal - Sre, 2014-05-21 11:41

Beogradska sportska televizijska stanica SOS kanal odlučila je da tokom svog programa besplatno reklamira sve državne i privatne kompanije koje na račun vlade uplate donaciju za pomoć stanovništvu ugroženom katastrofalnim poplavama.

Pored novčane pomoći koju su na račun Vlade Srbije uplatili svi radnici i televizija SOS kanal, rukovodstvo televizije donelo je odluku da svim državnim i privatnim kompanijama koje na račun vlade uplate donaciju, u tom iznosu besplatno emituje njihove reklame tokom programa – navodi se u današnjem saopštenju.

Zainteresovane kompanije mogu da se jave u radakciju SOS kanala – marketing@soskanal.net i telefonom: 011/28 525 23.

Categories: Sportske vesti

Lenđer: Nastaviti akciju prikupljanja pomoći ugroženima

Žurnal - Sre, 2014-05-21 10:05

Reprezentativac Srbije u plivanju Ivan Lenđer, član zrenjaninskog Proletera, apelovao je za nastavak humanitarne akcije prikupljanja pomoći za ugrožene u katastrofalnim poplavama koje su zadesile našu zemlju.

Drago mi je što su se ljudi odazvali akciji i što smo uspeli da skupimo ovoliko sredstava, jer je trenutno svaka pomoć jako važna i neophodna. Svakako bih apelovao da ljudi ne stanu na ovoj akciji, već da nastave da pomažu onima kojima je to sada najpotrebnije – izjavio je Lenđer.

Plivački klub Proleter, na čelu sa Lenđerom, organizovao je akciju prikupljanja flaširane vode, sredstava za higijenu i konzervisane hrane za pomoć ugroženima od poplava.

Zahvaljujemo svim članovima kluba, trenerima, članovima UO, simpatizerima kluba, komšijama i svih građanima koji su se u velikom broju odazvali prvoj humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za ugrožene ljude u poplavama. Hvala vam na humanosti – objavio je PK Proleter na svom sajtu.

Categories: Sportske vesti

Humanitarni meč Troickog i Karakaševića, Tipsarević sudio (FOTO)

Žurnal - Uto, 2014-05-20 18:45

Viktor Troicki i Aleksandar Karakašević igrali su stoni tenis, ali je duel u tenisu izostao jer Viktor zbog suspenzije nije smeo na teren.

(FOTO: D. Žarković)

Poznati voditelj Ivan Ivanović je uskočio, a Janko Tipsarević je sudio.

Ovako je u kratkim crtama protekla humanitarna akcija ispred kafića „Tipsi“, a prostor je bio prenatrpan, svi su želeli da pomognu ljudima nastradalim u poplavama, ali i da vide nesvakidašnju egzibiciju.

Viktoru i nije baš krenulo najbolje. Na zagrevanju nije mogao da pogodi sto. Sve loptice su odlazile u aut.

- Pa čekaj, bre, Viktore, šta radiš to? Trenirali smo. Daj, fokusiraj se malo – pokušavao je Tipsarević da da neki savet drugu.

- Da igramo, dosta smo se zagrevali. I evo biću fin, dajem Viktoru deset fore, a igramo do 11! – rekao je Karakašević.

Viktor je prvu ispucao u aut, odmah i drugu i treću, ali je četvrtu meč loptu iskoristio. I to majstorski. Kao da ceo život igra ping pong.

Opšte oduševljenje, ali fer-plej na kraju. Ruka ruci.

Sa terena za stoni tenis, trebalo je da se premeste na šljakastu površinu. Ipak, Viktoru je zabranjeno da odigra čak i humanitarni meč od strane ITF-a. Zbog toga nije želeo da ih izaziva. Njegovo mesto zauzeo je poznati voditelj Ivan Ivanović.

- Važno je da smo pomogli. Cela Srbija je ustala, ovo je bio naš mali doprinos situaciji u kojoj se naša zemlja nalazi. Želim da poručim svim ugroženim ljudima da izdrže, mogu da zamislim kroz šta su prošli, ali svi ćemo dati sve od sebe da pomognemo – rekao je Viktor.

Za kraj teniski dvoboj protekao je u znaku Ivanovića i Karakaševića. I naravno ponovna peckanja. I prozivke. Iz sudijske stolice čuo se Jankov smeh.

Učesnici teniskog meča su na kraju dobili i pehare. Dodelio im ih je petogodišnji dečak David iz Obrenovca.

 

Categories: Sportske vesti

Hokejaši Srbije pomažu ugroženima

Žurnal - Uto, 2014-05-20 17:26

Članovi reprezentacije Srbije u hokeju na ledu napravili su stranicu na Fejsbuku pod nazivom „Poplavljeni 2260” čiji cilj je da se ujedine svi koji žele da pomognu ugroženima od poplava.

(FOTO: Hokej Srbija – M. Rafailović)

Ova stranica služi spajanju onog u nevolji sa onim koji mu može pomoći. Ako ljudi znaju nekoga kome će biti potrebna pomoć, onda kad napuste privremeni smeštaj i dok im se kuće ne srede, a istovremeno im se obnavlja svakodnevni život, neka jave nama ili napišu sami sve što je tim ljudima potrebno – rekao je kapiten reprezentacije Marko Kovačević.

On je dodao da ova akcija za cilj ima iskorišćavanje svih potencijala društvenih mreža i interneta u humanitarne svrhe.

Naša najveća pobeda biće ako bude mnogo više onih koji nude pomoć nego onih kojima je pomoć potrebna – dodao je Kovačević.

Categories: Sportske vesti

Odlaže se „Majska nagrada” zbog vanredne situacije

Žurnal - Uto, 2014-05-20 17:26

Tradicionalna dodela „Majske nagrade” u organizaciji Sportskog saveza Srbije, koja je trebalo da bude održana 24. maja, odložena je do daljnjeg zbog vanredne situacije, izazvane katastrofalnim poplavama.

(FOTO: Žurnal)

Zbog nastale situacije u zemlji koju je zadesila nezapamćena tragedija, svečanost i dodela tradicionalne Majske nagrade odlaže se do daljnjeg – kaže se u saopštenju SSS.

Categories: Sportske vesti

OKS nastavio akciju: Pomažu Bekrić, Maksimović, Nataša Kovačević…

Žurnal - Uto, 2014-05-20 17:06

Srpski sportisti nastavili su u Olimpijskoj kući u Beogradu akciju prikupljanja pomoći za stanovništvo pogođeno poplavama.

(FOTO: OKS)

Pozivu Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) odazvali su se Emir Bekrić, Aleksandar Maksimović, Zorana Arunović, Radoje Đerić, Nataša Kovačević, a sportistima i volonterima pomagao je i predsednik OKS Vlade Divac.

On je zahvalio svima na odzivu i apelovao na ljude dobre volje da pomognu svom narodu koji je u nevolji.

Hvala svima koji su se do sada odazvali našoj akciji. Želim da istaknem da će naša pomoć u narednom periodu biti još potrebnija i pozivam sve sportiste i ljude dobre volje da budu uz svoj narod u ovim teškim trenucima – rekao je Divac.


Categories: Sportske vesti

IZRAEL: Čeliću dva zlata, srebro i rekord

Žurnal - Uto, 2014-05-20 07:00

Veliki uspeh ostvario je Vuk Čelić na međunarodnom mitingu u Izraelu, gde je osvojio dva zlata i jedno srebro, a ujedno je oborio državni rekord na 1500 slobodno.

As Novog Sada štopericu je zaustavio na 15:40,46 minuta i za skoro pet sekundi nadmašio je dosadašnji najbolji rezultat, koji je bio u vlasništvu Stefana Šorka (15:45,17).

Čelić je iza sebe ostavio nekadašnjeg svetskog rekordera Italijana Federika Kolbertalda (15:44,16).

Čelić se na najvišu stepenicu postolja popeo i na 200 slobodno (1:53,29), dok je na 200 leđno bio drugi sa 2:04,07. Takmičenje je završio plasmanom na četvrto mesto na 400 slobodno (3:58,42).

Categories: Sportske vesti

Humanitarni meč Troickog i Karakaševića

Žurnal - Pon, 2014-05-19 20:15

Na SC 11. april na Novom Beogradu u utorak od 15 časova Viktor Troicki i Aleksandar Karakašević odigraće humanitarni dvomeč (u tenisu i stonom tenisu).

(FOTO: Žurnal)

Uslov za gledanje je paketić koji će biti doniran za najugroženije u poplavama koje su pogodile našu zemlju.

Akcija prikupljanja humanitarne pomoći trajaće i narednih dana, a svi građani će moći svoje pakete da ostave u kafiću Janka Tipsarevića koji se nalazi u sklopu njegove Akademije na „11. aprilu“.

Categories: Sportske vesti

OKS organizovao akciju prikupljanja pomoći

Žurnal - Pon, 2014-05-19 17:21

Olimpijski komitet Srbije (OKS) organizovao je u Beogradu akciju prikupljanja pomoći za stanovništvo najugroženijih područja u zemlji.

(FOTO: N. Negovanović)

Pozivu OKS odazvali su se srpski sportisti, među kojima i olimpijska šampionka iz Londona Milica Mandić, zatim Jasna Šekarić, Ivana Maksimović, Zorana Arunović, Andrea Arsović i drugi.

Zbog velike količine pristiglih artikala, sva prikupljena pomoć u saradnji sa Crvenim krstom biće upućena na lokacije gde je najpotrebnije.

Svi sportisti i sportski radnici pomoć mogu doneti u utorak od 8.30 do 16.30 sati u Olimpijsku kuću u Beogradu, u ulici Generala Vasića 5.

Categories: Sportske vesti

Navijači Zenita pozivaju na pomoć Srbiji

Žurnal - Pon, 2014-05-19 14:55

Navijači ruskog fudbalskog kluba Zenit iz Petrograda pokrenuli su inicijativu za prikupljanje humanitarne pomoći za žrtve poplava u Srbiji navodeći da je nesreća ujedinila sve srpske klubove, njihove navijače i građane.

(FOTO: AP)

Vi možete da pomognete. Nemojte da budete ravnodušni – navedeno je u pozivu ruskih navijača koju su svoj apel oglasili na društvenim mrežama, dodajući da se uputstva za uplatu novčane pomoći nalaze na sajtu Ambasade Rusije u Beogradu.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je ranije sve građane Rusije koji žive u Srbiji da pomognu u spasavanju i zbrinjavanju ugroženih.

Categories: Sportske vesti

Za meč Kosovo – Turska TV spot uz slogan „Ko ne skače taj je Grobar” (VIDEO)

Žurnal - Pon, 2014-05-19 14:42

Reprezentacija takozvanog Kosova će igrati prijateljski meč sa Turskom. Tamošnji navijači su u euforiji, ali su ujedno i besni zbog promotivnog spota za ovaj susret.

(FOTO: AP)

Kako prenosi „Koha ditore”, u TV spotu koji najavljuje ovu utakmicu prikazani su tamošnji navijači, a u pozadini se čuje slogan sa Zvezdinog severa:

Ko ne skače taj je Grobar.

Očigledno je da su tvorci ovog spota pogrešili ili da uopšte nisu obraćali pažnju koje navijačke pesme će koristiti.

Categories: Sportske vesti

Delije: Grobari „Južni front” na prvoj liniji odbrane

Žurnal - Pon, 2014-05-19 10:57

Srbija je odavno podeljena na Zvezdu i Partizan, Grobare i Delije. Ipak, u kriznim vremenima to više nije bitno. Najbolji dokaz dale su upravo ove dve navijačke grupe.

Još prvog dana, na poziv premijera Aleksandra Vučića da se pomogne u odbrani Šapca, među prvima su put ovog grada na savi krenuli Delije i Grobari, zajedno u dva autobusa, bez mnogo pompe.

Pomoć je i dalje preko potrebna ugroženim područjima, a navijači ne posustaju, ne samo crveno i crno-beli. Ipak, retko kad se dešava da jedni druge hvale.

Na Tviter profilu grupa „Delije sever” je postavila sliku pristalica Partizana na odbrambenim nasipima uz natpis:

Grobari „Južni front” na prvoj liniji odbrane.

Categories: Sportske vesti

PODRŠKA SA SVIH STRANA: PAOK i navijači Reala i Budućnosti uz Srbiju

Žurnal - Ned, 2014-05-18 19:29

Na utakmici Real Madrid – Espanjol, navijači domaćeg tima razvili su transparente podrške Srbiji i Bosni i Hercegovini.

– Molitva za Srbiju. Molitva za Bosnu – napisale su pristalice kraljevskog kluba.

Ivan Savides, prvi čovek PAOK-a, ostao je zatečen katastrofalnim poplavama koje su zadesile Srbiju.

PAOK i ja lično učinićemo sve što možemo da pomognemo napaćenom narodu Srbije. Šokiran sam dramom koju proživljavaju naši pravoslavni prijatelji – reči su vlasnika grčkog superligaša.

Narednih dana biće poznati detalji pomoći koja će biti poslata iz Soluna.


Categories: Sportske vesti

OKS i Fondacija “Ana i Vlade Divac” prikupljaju pomoć

Žurnal - Ned, 2014-05-18 17:51

Fondacija „Ana i Vlade Divac” i Olimpijski komitet Srbije uključili su se u akciju Crvenog krsta Srbije za prikupljanje pomoći za stanovništvo poplavama ugroženih područja u u Srbiji.

Fondacija i Olimpijski komitet pozvali su sve ljude dobre volje da se pridruže akciji i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima.

Prema informacijama iz Crvenog krsta Srbije, u ovom trenutku najpotrebnija su sredstva za higijenu, pelene i sredstva za dezinfekciju, a prikupljene odeće ima dovoljno.

Kako se navodi prikupljanje pomoći će biti organizovano u ponedeljak i utorak (19. i 20. maja) u bivšoj zgradi Partner Inženjeringa (Ilije Garašanina 26–28) od 12 do 18 časova, a sva prikupljena pomoć će u saradnji sa Crvenim krstom Srbije biti usmerena u ugrožena područja.

Fondacija „Ana i Vlade Divac” će se u narednim danima aktivno uključiti u projekte obnove poplavama ugroženih područja, ističe se u saopštenju.

Categories: Sportske vesti

Tabela

Klub Utak Bod
2 6
2 4
1 3
2 3
2 2
3 1
1 0
1 0

Zanimljivosti